ಕುಕ್ಕೆ ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವಸ್ತಾನ

Kukke Shree Subramanya Temple

Shree Kukke Subramanya Temple - Seva List

Sl.No Seva Name  Price
  Mahapooja  
  Mahapooja  
  Panchamrutha Abhishekam with Pavamana  
  Panchamrutha Abhishekam with Kalashapooja  
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
      
     
     
     
     
     

© 2013 Subramanya.in All Rights Reserved.